Polityka prywatności

DFEX INVESTMENTS LIMITED szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników swoich Serwisów przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej wnet-gotowka.pl (dalej „Serwis”), której Administratorem jest DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia, Company Registration Number: HE 280711, EU VAT: CY10280711W.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

LeadsMansion Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-101 Warszawa - zarejestrowana w KRS pod numerem 0000533174; DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia, Company Registration Number: HE 280711, EU VAT: CY10280711W.

II. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika

Zapytania http

 1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie
  • nazwy stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa
  • czasu nadejścia zapytania
  • pierwszego wiersza żądania http
  • kodu odpowiedzi http
  • liczby wysłanych przez serwer danych
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) - przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik
  • informacji o przeglądarce Użytkownika
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

  • zarządzania Serwisem;
  • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
  • badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.
 3. Informacje określone w pkt 1 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.
 4. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

 1. Użytkownikiem Serwisu korzystającym z jego uzług może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 3. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie:
  • formularza kontaktowego: imię, nr telefonu, adres email, treść wiadomości
  • formularza subskrypcji: nr telefonu, adres-email
  • wstępnego formularza wniosku: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email
  • formularza wniosku: dane niezbędne do oceny wiarygodności finansowej w szczególności nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o stałych dochodach, swoją historię kredytową, stan cywilny, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres zameldowania zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania.
 4. Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają – stosowne informacje w tym zakresie zamieszczone są w odpowiednich Regulaminach.
 5. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
 6. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO na podstawie żądania Użytkownika
  • przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO w zakresie realizacji umowy
  • do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Administratora lub jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika
  • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes
 7. Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 8. W zakresie formularza wniosku o udzielenie pożyczki Serwis dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika. Profilowanie Użytkownika jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Partnerem Serwisu.
 9. Poza przypadkami określonymi w prawie dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione Partnerom Administratora w zakresie realizacji wskazanego wyraźnie celu przetwarzania, w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie. W szczególności dane osobowe Użytkownika Serwis mogą zostać udostępnione w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu skontaktowanie się z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem finansowym.
 10. Administrator Serwisu współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi oraz przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek, m.in.: Aasa Polska S.A., Akredo Sp. z o. o., Alfakredyt sp. z o.o., Aventus Group Sp. z o.o., Aviva sp. z o.o., Fundacja Aviva, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Bonnier Business Polska sp. z o.o., Cardina Sp. z o.o. (Cardina.pl), Capital System Sp. z o.o.(Tleno.pl), CentrumRozwiązańKredytowych Sp. z o.o., CK INVESTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Colorfull Management Ltd., Creamfinance Poland Sp. z o.o., Creditstar Poland Sp. z o.o., Cross Finance Sp. z o.o., DFEX Investments Ltd., Eranking.pl Sp. z o.o., Everest Finanse S.A., Ferratum Bank p.l.c., FinansowySupermarket.pl Sp. z o.o., Fire Media Interactice Ltd., Friendly Finance Poland Sp. z o.o., Fundusz Korona Sp. z o.o., Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o., Kreditech Polska Sp. z o.o., LeadsMansion Sp. z.o.o, LepszaOferta.pl S.A., LendBuy Sp. z o.o., Lime Kredyt Sp. z o.o. , LoanMe Sp. z.o.o., Maestra Group Sp. z o.o. (Maszgotowke.pl), Midway Invest Sp. z o.o., Miloan Polska Sp. z.o.o., MiniCredit Sp. z o.o., Money.pl sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., OK Money Poland Sp. z o.o., Open Finance S.A., Optima Sp. z o.o., PolCredit Sp. z o.o., Primus Finance Sp. z o.o., PROFI CREDIT Polska S.A., Provident Polska S.A., PSF Loans Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o. o., SOLVEN Finance sp. z o.o., Tribution Consult Ltd., VIA SMS PL Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Wandoo Finance Sp. z o.o., WEBFIELD Spółka z o.o., WEBTRIBE Sp. z o.o., Wonga.pl sp. z o.o., Yes Finance S.A., Zaliczka Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., i to wskazanym powyżej podmiotom Administrator może udostępnić dane Użytkownika. Ponadto Administrator może udostępniać dane Użytkowników serwisu na żądanie organów państwowych. W pozostałych przypadkach dane o Użytkownikach Serwisu nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych, o ile nie jest to wymagane prawem.
 11. Wskazane powyżej podmioty są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych Użytkownika wynikających z odpowiednich przepisów prawa i wykorzystania ich jedynie w zakresie upoważnienia udzielonego przez Użytkownika jednakże Serwis nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów.

III. Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania. Aby złożyć odpowiedni wniosek Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” bądź przesłać go bezpośrednio na adres Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

IV. Wykorzystanie plików Cookies

 1. Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 3. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

  • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

V. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować:

 • pisemnie na adres: DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia, Company Registration Number: HE 280711, EU VAT: CY10280711W.
 • z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”;
 • elektronicznie na adres Inspektora Ochrony Danych: [email protected] 

 

Jak dużo chciałbyś pożyczyć?

RRSO wynosi 0%*